Zet je project in de kijker!

By July 12, 2018 Nieuws

Zet je project in de kijker op de zorgbeurs van ons Health & Care Netwerk Event op 25 september 2018 bij Thomas More campus Turnhout.

Tal van ondernemers, zorgbedrijven en kennisinstellingen zullen aanwezig zijn. De perfecte gelegenheid om je project kenbaar te maken aan de hand van een stand of posterpresentatie.
Grijp deze kans en ontmoet partners voor jouw innoverend zorgproject!

Neem contact op met onze coördinator Ellen Vanhoof – ellen.vanhoof@thomasmore.be .

 

  Deelnemen

  U kunt zich tot 10 juni 2018 aanmelden via onderstaand formulier. (Of door dit word document of een filmpje te bezorgen aan ellen.vanhoof@thomasmore.be.)

  Uw beknopte antwoorden op de vragen vormen de enige basis voor de jury om tot beoordeling te komen.

  Formulier

  Welke nieuwe dienst, nieuw product, nieuw proces of nieuw concept hebt u in de markt gezet?

  Hoe onderscheidt deze innovatie zich tegenover het bestaande aanbod? Welke nieuwe kennis hebt u daarvoor moeten opbouwen? Wat waren de uitdagingen om dit te ontwikkelen?

  Welke impact heeft uw nieuw aanbod op het zorgaspect? Wat is de sociale en maatschappelijke toegevoegde waarde?

  Welke impact heeft dit nieuwe aanbod gehad op uw organisatie?

  Kenmerkt het nieuwe aanbod zich ook door een vernieuwend businessmodel?
  We bedoelen daarmee dat u de doelmarkt op een andere manier benadert.Voorbeelden zijn: een nieuwe nood invullen die in de markt ontstaat, gebruik van nieuwe distributiekanalen, een nieuwe vorm van klantenrelatie uitbouwen, nieuwe partnerships aangaan, een nieuw verdienmodel. Geef aan op welke elementen het business model vernieuwend is, als dat het geval is.

  Met welke organisaties of bedrijven heeft u voor deze vernieuwing samengewerkt? Uit welke sectoren? Is er een link tussen profit en non-profit?

  Vernoem eventueel nog andere initiatieven die van u de perfecte winnaar maken voor deze unieke ZorgInnovatiePrijs Kempen.

  Gegevens organisatie


  Contactpersoon

  ----

  Voorwaarden:

  Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van de ingezonden kandidatuur. HCNKempen heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is. Inschrijvingen die na 10 juni 2018 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

  Jury: Samenstelling: stuurgroep Health & Care Network Kempen

  De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers een shortlist van kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Na deze jurering zullen de geselecteerde kandidaten voorgesteld worden via de website van HCNKempen aan de hand van een filmpje. De opnames van dit filmpje vinden begin juli plaats. De genomineerden zullen op eigen initiatief, maar zonder financiële middelen te besteden, campagne voeren om de publieksstemmen binnen te slepen. Selectie van de winnaar: 50% door publieksstemming en 50% door de jury. Bij ex-aequo heeft is de stem van de jury doorslaggevend. De winnaar van de Zorginnovatieprijs Kempen wordt bekend gemaakt op het Health & Care Network event op 25 september 2018. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

  Privacy: In het kader van de wedstrijd worden er door HCNKempen persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer heeft het recht om opgeslagen informatie over hem/haar te raadplegen en te laten wijzigen of te wissen. Kandidaten kunnen hiervoor mailen naar ellen.vanhoof@thomasmore.be. HCNKempen verklaart te werken conform de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: HCNKempen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te trekken of te wijzigen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of in geval van overmacht, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de kandidaten. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie van deze voorwaarden zo snel mogelijk op de website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

   

  Leave a Reply