Oproep pilootprojecten doorstroom sec en lde naar zorgsector

By March 8, 2019 Nieuws

Een warme oproep voor de ontwikkeling van pilootprojecten die de doorstroom van sociale economie (sec) en lokale diensteneconomie (lde) mogelijk maken.

WAT?
Pilootproject op Vlaams niveau in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Via tewerkstelling van profielen die doorstromen vanuit sociale economie en vanuit lokale diensteneconomie naar de zorg beogen we in te spelen op noden vanuit beide sectoren, en een sterke aanzet te zijn tot toekomstige duurzame samenwerking.

DOEL?
Het realiseren van opschaalbare demonstratieprojecten die het potentieel voor tewerkstelling van doorstroomprofielen in de diverse deelsectoren van de zorg zichtbaar maken. Hierbij brengen we ook alle randvoorwaarden in kaart en remediëren we aan mogelijke drempels.

WAARUIT BESTAAT ONZE BEGELEIDING?

Matchmaking en begeleiding opstartproces
We bekijken de mogelijke match tussen vraag & aanbod en brengen partijen samen. Begeleiding bij opstart en in de eerste maanden van de pilots.

Jobcarving en fit-gap profiel doorstroommedewerker en gewenst competentieprofiel
We bieden ondersteuning bij de optimale afstemming van de werkcontext op de competenties van de medewerker, alsook in de opmaak van een fit-gap tussen verwachtingen versus competentieprofiel en de mogelijke remediëring.

Adviesverlening op vlak van procesflows
We bekijken waar nodig interne (bv recrutering) en externe processen (bv toekomstige samenwerking met maatwerkbedrijven uit de regio) met het oog op een vlotte samenwerking tussen beide sectoren in de toekomst.

Juridisch en/of contractueel advies
Advies mbt sector-specifieke regelgeving, het  maatwerkdecreet en lokale diensteneconomie.

Aanbevelingen op sectorniveau , opzetten van een kader voor flankerende maatregelen en beleidsaanbeveling
We koppelen op regelmatige basis terug naar diverse koepelorganisaties en betrekken hen bij het uitdenken en opzetten van flankerende maatregelen. Via beleidsaanbevelingen beogen we duurzame doorstroom vanuit SEC en LDE naar de zorgsector te faciliteren.

VOORDELEN VOOR uw ZORGBEDRIJF:

  • versterking en verbreding van uw lokaal netwerk
  • out-of the box oplossingen op maat voor sommige moeilijk in te vullen vacatures
  • gratis professionele en deskundige begeleiding door experts
  • als eerste op de hoogte van ervaringen en leerpunten uit de andere pilots
  • positief imago als pionier   op vlak van inclusief ondernemen

CONTACTEER:
Marleen Logghe, Projectcoördinator TwInsight – connect@twinsight.be – 0491/71 83 19

Leave a Reply