logo zorginnovatieprijs

Innovatiescout programma

Word een innovatiescout!

Een hands-on trainingsprogramma voor medewerkers in zorginstellingen dat hen ondersteunt bij de implementatie van zorginnovaties.

  Deelnemen

  U kunt zich tot 10 juni 2018 aanmelden via onderstaand formulier. (Of door dit word document of een filmpje te bezorgen aan ellen.vanhoof@thomasmore.be.)

  Uw beknopte antwoorden op de vragen vormen de enige basis voor de jury om tot beoordeling te komen.

  Formulier

  Welke nieuwe dienst, nieuw product, nieuw proces of nieuw concept hebt u in de markt gezet?

  Hoe onderscheidt deze innovatie zich tegenover het bestaande aanbod? Welke nieuwe kennis hebt u daarvoor moeten opbouwen? Wat waren de uitdagingen om dit te ontwikkelen?

  Welke impact heeft uw nieuw aanbod op het zorgaspect? Wat is de sociale en maatschappelijke toegevoegde waarde?

  Welke impact heeft dit nieuwe aanbod gehad op uw organisatie?

  Kenmerkt het nieuwe aanbod zich ook door een vernieuwend businessmodel?
  We bedoelen daarmee dat u de doelmarkt op een andere manier benadert.Voorbeelden zijn: een nieuwe nood invullen die in de markt ontstaat, gebruik van nieuwe distributiekanalen, een nieuwe vorm van klantenrelatie uitbouwen, nieuwe partnerships aangaan, een nieuw verdienmodel. Geef aan op welke elementen het business model vernieuwend is, als dat het geval is.

  Met welke organisaties of bedrijven heeft u voor deze vernieuwing samengewerkt? Uit welke sectoren? Is er een link tussen profit en non-profit?

  Vernoem eventueel nog andere initiatieven die van u de perfecte winnaar maken voor deze unieke ZorgInnovatiePrijs Kempen.

  Gegevens organisatie


  Contactpersoon

  ----

  Voorwaarden:

  Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van de ingezonden kandidatuur. HCNKempen heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is. Inschrijvingen die na 10 juni 2018 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

  Jury: Samenstelling: stuurgroep Health & Care Network Kempen

  De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers een shortlist van kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Na deze jurering zullen de geselecteerde kandidaten voorgesteld worden via de website van HCNKempen aan de hand van een filmpje. De opnames van dit filmpje vinden begin juli plaats. De genomineerden zullen op eigen initiatief, maar zonder financiële middelen te besteden, campagne voeren om de publieksstemmen binnen te slepen. Selectie van de winnaar: 50% door publieksstemming en 50% door de jury. Bij ex-aequo heeft is de stem van de jury doorslaggevend. De winnaar van de Zorginnovatieprijs Kempen wordt bekend gemaakt op het Health & Care Network event op 25 september 2018. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

  Privacy: In het kader van de wedstrijd worden er door HCNKempen persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer heeft het recht om opgeslagen informatie over hem/haar te raadplegen en te laten wijzigen of te wissen. Kandidaten kunnen hiervoor mailen naar ellen.vanhoof@thomasmore.be. HCNKempen verklaart te werken conform de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: HCNKempen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te trekken of te wijzigen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of in geval van overmacht, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de kandidaten. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie van deze voorwaarden zo snel mogelijk op de website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

  Info & deelnemen

  Algemene info

  Health & Care Network Kempen gaat op zoek naar een tweede groep Innovatiescouts. Een innovatiescout bevordert actief een innovatiecultuur en realiseert projecten in de eigen zorgorganisatie.

  Een intensief  trainingsprogramma zal de innovatiescouts hierbij ondersteunen en tegelijk de implementatie van innovaties in hun zorgorganisatie faciliteren. Het programma omvat vijf workshops en één site visit aangevuld met vrijblijvende inspiratiesessies en webinars. Concreet gaat het over een tijdsinvestering van ongeveer 2 dagen per maand.

  Een innovatiescout kan iedereen binnen een zorgorganisatie zijn. Een directielid, arts,  innovatiemanager, kwaliteitsverantwoordelijke, stafmedewerker, verpleegkundige, kinesist,…

  Het is iemand die ook met veel goesting  één innovatief project wil uitwerken binnen zijn/haar eigen organisatie. Om dit project te realiseren krijgen innovatiescouts de steun van ons, de andere deelnemers, het netwerk van HCNKempen. Een voorwaarde om deel te nemen is de volledige steun en ruimte de directie/leidinggevende.

  Wat?
  Word een innovatiescout en realiseer één innovatief project in je eigen zorgorganisatie.

  Voor wie?
  Werknemers van zorgorganisaties

  Wanneer?

  2021: trainingsprogramma verspreid over 4 maanden (± 2 dagen/maand)

  Kostprijs?
  Gratis

  Meer info? Via ellen.vanhoof@thomasmore.be

  Programma 2021

  01/02 online workshop change management + communicatie door Joris Smeyers

  23/02 inspiratiesessie “Online pitch-event”

  02/03 workshop Business Model Canvas + Value proposition Canvas door Blue Health Innovation Center

  16/03 site visit naar Health House Leuven

  29/03 workshop design thinking & betrekken van eindgebruikers door LiCalab + bezoek aan simulatielab Thomas More

  22/04 workshop gezondheidseconomische waardering door Hict

  11/05 workshop implementatie door Studio Dott

  Terugblik eerste innovatiescout programma 2019

  Health & Care Network Kempen & In4care organiseerden samen het eerste Innovatiescout programma. Een innovatiescout bevordert actief een innovatiecultuur en realiseert projecten in de eigen zorgorganisatie.

  Het pilootjaar van het Innovatiescout programma zit er op. Met veel enthousiasme volgden 19 deelnemers uit diverse zorgorganisaties een jaar lang samen training.
  Doel? Innovaties implementeren in hun eigen organisatie om zo de innovatiecultuur een boost te geven. Tijdens ons HCN-event mochten 19 innovatiescouts een attest van deelname ontvangen.

  Bekijk het compilatiefilmpje waar we terugblikken op dit fantastische 2019.

  Meer info?  ellen.vanhoof@thomasmore.be

  Getuigenissen van vier innovatiescouts