logo zorginnovatieprijs

Innovatiescout programma

Word een innovatiescout!

Een hands-on trainingsprogramma voor medewerkers in zorginstellingen dat hen ondersteunt bij de implementatie van zorginnovaties.

Deelnemen

U kunt zich tot 10 juni 2018 aanmelden via onderstaand formulier. (Of door dit word document of een filmpje te bezorgen aan ellen.vanhoof@thomasmore.be.)

Uw beknopte antwoorden op de vragen vormen de enige basis voor de jury om tot beoordeling te komen.

Formulier

Welke nieuwe dienst, nieuw product, nieuw proces of nieuw concept hebt u in de markt gezet?

Hoe onderscheidt deze innovatie zich tegenover het bestaande aanbod? Welke nieuwe kennis hebt u daarvoor moeten opbouwen? Wat waren de uitdagingen om dit te ontwikkelen?

Welke impact heeft uw nieuw aanbod op het zorgaspect? Wat is de sociale en maatschappelijke toegevoegde waarde?

Welke impact heeft dit nieuwe aanbod gehad op uw organisatie?

Kenmerkt het nieuwe aanbod zich ook door een vernieuwend businessmodel?
We bedoelen daarmee dat u de doelmarkt op een andere manier benadert.Voorbeelden zijn: een nieuwe nood invullen die in de markt ontstaat, gebruik van nieuwe distributiekanalen, een nieuwe vorm van klantenrelatie uitbouwen, nieuwe partnerships aangaan, een nieuw verdienmodel. Geef aan op welke elementen het business model vernieuwend is, als dat het geval is.

Met welke organisaties of bedrijven heeft u voor deze vernieuwing samengewerkt? Uit welke sectoren? Is er een link tussen profit en non-profit?

Vernoem eventueel nog andere initiatieven die van u de perfecte winnaar maken voor deze unieke ZorgInnovatiePrijs Kempen.

Gegevens organisatie


Contactpersoon

----

Voorwaarden:

Na ontvangst van de tijdige kandidaatstelling ontvangt elke deelnemer een schriftelijke bevestiging van de ingezonden kandidatuur. HCNKempen heeft het recht elke deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is. Inschrijvingen die na 10 juni 2018 binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.

Jury: Samenstelling: stuurgroep Health & Care Network Kempen

De jury selecteert uit alle kandidaatsdossiers een shortlist van kandidaten die het best voldoen aan de hoger vermelde criteria. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Na deze jurering zullen de geselecteerde kandidaten voorgesteld worden via de website van HCNKempen aan de hand van een filmpje. De opnames van dit filmpje vinden begin juli plaats. De genomineerden zullen op eigen initiatief, maar zonder financiële middelen te besteden, campagne voeren om de publieksstemmen binnen te slepen. Selectie van de winnaar: 50% door publieksstemming en 50% door de jury. Bij ex-aequo heeft is de stem van de jury doorslaggevend. De winnaar van de Zorginnovatieprijs Kempen wordt bekend gemaakt op het Health & Care Network event op 25 september 2018. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en niet voor enig verhaal vatbaar. De jury is geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.

Privacy: In het kader van de wedstrijd worden er door HCNKempen persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer heeft het recht om opgeslagen informatie over hem/haar te raadplegen en te laten wijzigen of te wissen. Kandidaten kunnen hiervoor mailen naar ellen.vanhoof@thomasmore.be. HCNKempen verklaart te werken conform de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: HCNKempen behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten, in te trekken of te wijzigen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of in geval van overmacht, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de kandidaten. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie van deze voorwaarden zo snel mogelijk op de website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van een geschil dat niet minnelijk geregeld kan worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Info & deelnemers

Algemene info

Health & Care Network Kempen & In4care organiseren samen het eerste Innovatiescout programma. Een innovatiescout bevordert actief een innovatiecultuur en realiseert projecten in de eigen zorgorganisatie.

Een intensief  trainingsprogramma zal de innovatiescouts hierbij ondersteunen en tegelijk de implementatie van innovaties in hun zorgorganisatie faciliteren. Het programma omvat een bootcamp, webinars, workshops, en een drietal site visits waarvan 1 in het buitenland. Concreet gaat het over een tijdsinvestering van ongeveer 1 dag per maand.

Met 30 enthousiaste deelnemers, die de volledige steun en ruimte krijgen van hun directiecomité (zie foto), belooft het een boeiend traject te worden!

Meer info?  ellen.vanhoof@thomasmore.be

Deelnemers

Hans Mariën

Hans Mariën

apotheker - apotheek Ghilain

Els Devolder

manager kwaliteit en innovatie, AZ Alma

Gwen Vos

hoofd aankoop, AZ Geel

Hubert Kerstens

facilitaire dienst, AZ Geel

Kirsten Verwimp

Kirsten Verwimp

zorgmanager, AZ Herentals

Lieselotte Spreeuwers

Lieselotte Spreeuwers

stafmedewerker directie verpleging, AZ Herentals

Hannah Snoeck

stafmedewerker innovatie en opleiding, AZ Klina

Ellen Vermeulen

Ellen Vermeulen

aankoopmanager, AZ Mol

Maarten Michiels

Maarten Michiels

chirurg, AZ Mol

Laurien Tielens

Laurien Tielens

medewerker SPEEDBOOT-project, CKG De Schommel vzw

Emmelien Bens

Emmelien Bens

medewerker SPEEDBOOT-project, CKG De Schommel vzw

Jorg Geldhof

algemeen directeur, de Schakel vzw

Lieze Versmissen

coördinator dagbesteding, de Schakel vzw

Karin Hohmann

Karin Hohmann

dienstverantwoordelijke beleid en kwaliteit Iridium Kankernetwerk, GZA

Peter Jaco

projectmedewerker organisatieontwikkeling cel beleidsondersteuning, GZA

Annelies Goolaerts

psychologie, het Gielsbos

Sanne Hasendonckx

Sanne Hasendonckx

ergotherapeut, WZC Lindelo

Margot Piron

Margot Piron

kwaliteitscoördinator, WZC Sint-Lucia

Nikki Dehennin

Nikki Dehennin

dementiecoach, Zorg Leuven

Karen Gillis

coördinator bewonerszorg, Zorg Leuven

Koen Vanderborght

Koen Vanderborght

stafmedewerker algemeen beleid, Zorggroep Orion

Leen Peeters

Leen Peeters

coördinator thuiszorg, Zorggroep Orion

Hilde Vandenhoudt

Hilde Vandenhoudt

research coordinator & lecturer primary health care, Thomas More

Patrick Decolvenaer

Patrick Decolvenaer

verantwoordelijke kwaliteit van zorg / technologie, WZC Hof van Egmont